"Day of Motion" - Sporttag im Jukuz vom 12. Juni 2014